1-677-124-44227
info@your business.com
184 Main Collins Street
Follow us on instagram

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STUDIA „UNICORN STUDIOS”

 

§ 1.

 1. Właścicielem i podmiotem zarządzającym studiem „Unicorn Studios” jest firma UNC Sp. z o.o., ul.Składowa 2, 41-902 Bytom, Śląsk,
  KRS 0000857224, REGON: 386948599, NIP: 626-303-98-30 w niniejszym Regulaminie określanym jako Wynajmujący „Unicorn Studios”.
 2. Osoby fizyczne lub podmioty prawa handlowego korzystające z wynajmu studia określane są mianem Najemcy.
 3. Podstawowym przeznaczaniem studia jest wykonywanie sesji fotograficznych oraz nagrywanie materiałów filmowych.
 4. Dodatkowo studio może być wynajmowane do innych celów m.in.: spotkania, warsztaty, szkolenia i inne eventy.

 

§ 2.

 1. Wynajmujący świadczy usługi wynajmu studia fotograficznego wraz z wyposażeniem studyjnym obejmującym: studyjne lampy
  błyskowe, modyfikatory światła, cykloramę oraz tła fotograficzne.
 2. Sprzęt wchodzący w wyposażenie studia należy używać zgodnie z zaleceniami producenta, w przypadku wątpliwości co do eksploatacji
  należy niezwłocznie zasięgnąć porady Wynajmującego.
 3. Sprzęt Fotograficzny (aparat, obiektywy itp.) nie wchodzą w zakres podstawowego wyposażenia studia. Pozostały sprzęt może
  zostać wynajęty na życzenie Najemcy, po uzyskaniu zgody Wynajmującego. Wynajmujący ma prawo odmówić wynajęcia sprzętu
  fotograficznego i drobnych akcesoriów wykorzystywanych przy sesjach przez Wynajmującego.

 

§ 3.

 1. Wynajmujący zobowiązuje się wynajmować sprzęt sprawny technicznie. Wszelkie usterki sprzętu należy zgłaszać bezzwłocznie
  podczas sesji.
 2. Najemca zobowiązuje się wykorzystywać wynajęty sprzęt zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami bezpieczeństwa oraz dbać,
  aby powierzony mu sprzęt nie uległ uszkodzeniu z winy Najemcy oraz osób trzecich przebywających w studio podczas najmu (modelki,
  wizażyści, asystenci, itp).
 3. Sprzęt oświetleniowy należy zwrócić w takim stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Najemca zobowiązuje się do pokrycia
  kosztów ewentualnych szkód spowodowanych przez Najemcę lub osoby trzecie przebywające w studio podczas najmu (modelki,
  wizażyści, asystenci, itp).
 4. Pomieszczenia i pozostałe wyposażenie studia (meble, stanowisko do wizażu, aneks kuchenny) należy zwrócić w takim samym
  stanie jak przed rozpoczęciem użytkowania. Najemca zobowiązuje się do pokrycia kosztów ewentualnego sprzątania studia w
  wysokości 50 zł netto.
 5. Wykorzystanie studia do celów niezgodnych z prawem jest zabronione.
 6. W studiu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia oraz spożywania alkoholu.
 7. Należy zapoznać się z instrukcją korzystania z cykloramy. W przypadku uszkodzenia w wyniku nieodpowiedniego korzystania
  z cykloramy, najemca zobowiązuje się na pokrycie kosztów naprawy cykloramy w wysokości: 5 000 zł brutto za uszkodzenie łuku cykloramy, 2 000 zł brutto za uszkodzenie białej, czarnej lub zielonej strefy. 
 8. Lokal studia jest trwale monitorowany. W przypadkach niewłaściwego zachowania uczestników sesji, dewastacji mienia, realizacji
  czynności zakazanych, nastąpi interwencja obsługi technicznej studia.
 9. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość przerwania wynajęcia studia w przypadku gdy prowadzone z jego wykorzystaniem
  działania związane byłyby z treściami uznanymi za zakazane w obliczu Polskiego Prawa.

 

§ 4.

 1. Opłaty za wynajem studia fotograficznego są naliczane wg Cennika zamieszczonego na stronie studia.
 2. Wszystkie ceny podane w Cenniku są cenami brutto.
 3. Jednostką rozliczeniową jest rozpoczęta godzina zegarowa.
 4. Możliwe formy płatności to: gotówka, przelew lub kartą.
 5. Odwołanie rezerwacji w dniu sesji – płatne 100% ceny.
 6. Najemca zobowiązuje się pokryć koszty zużycia (znacznego ubrudzenia lub zniszczenia) tła zgodnie z Cennikiem.
 7. Studio mogą wynająć osoby niepełnoletnie pod opieką prawnego opiekuna. W takim przypadku opiekun prawny bierze pełną
  odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez Najmującego.
 8. Na wynajem są wystawiane faktury. Firma UNC Sp. z o.o. jest zwolniona z podatku VAT.

 

§ 5.

 1. Rezerwacji studia można dokonać telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00-17.00, mailowo codziennie
  przez 24h (zakładka na stronie studia kontakt) oraz na stronie w systemie rezerwacji on-line.
 2. Rezerwacja będzie potwierdzona przez Wynajmującego drogą telefoniczną lub mailową.
 3. Czas trwania wynajęcia studia fotograficznego wraz ze sprzętem liczony jest od godziny potwierdzonej rezerwacją (umową wynajęcia)
  do momentu zadeklarowanego czasu wynajmu lub opuszczenia studia przez ostatniego uczestnika sesji.
 4. Minimalny czas korzystania ze studia to 2h.
 5. O anulowaniu rezerwacji lub zmianie terminu należy poinformować Wynajmującego telefonicznie lub mailowo w jak najwcześniejszym
  terminie.

 

§ 6.

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku.
 2. Wynajmujący zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu. O zmianie regulaminu Wynajmujący poinformuje Najemcę
  mailowo.li>

Regulamin w formie pdf można pobrać tutaj.