1-677-124-44227
info@your business.com
184 Main Collins Street
Follow us on instagram

Przestawiamy ogólne warunki najmu sprzętu na wynos. Można je pobrać w formie PDF klikając button obok. Jednocześnie informujemy, że sprzęt wypożyczany na miejscu objęty jest innymi regulacjami ustalanymi na miejscu.

OGÓLNE WARUNKI NAJMU

Wynajmujący: UNC sp. z o.o. , KRS: 0000857224, posiadająca numer NIP: 6263039830 mieszcząca się przy ulicy Składowa 2, 41-902 Bytom.

Zwany dalej Wynajmującym

Najemca zwany w dalszej treści niniejszego dokumentu Najemcą zawiera w określonym dokumencie umowę wynajmu sprzętu
foto/wideo na następujących warunkach:

 

§ 1.

1. Wynajmujący oddaje w najem Najemcy wymienione w dokumencie Umowa wynajmu sprzętu fotograficznego, w skrócie UWSF urządzenia wraz z osprzętem i wyposażeniem dodatkowym, zwane w dalszym ciągu umowy Przedmiotem Najmu. Wynajmujący udzieli Najemcy wszelkich niezbędnych instrukcji co do zasad prawidłowego i bezpiecznego użytkowania i konserwacji Przedmiotu Najmu oraz wyda Najemcy Przedmiot Najmu czysty, nieuszkodzony i sprawny pod względem technicznym. Stan techniczny i wizualny Przedmiotu Najmu strony stwierdzą i opiszą w UWSF.

2. Umowa najmu może być zawierana zarówno z Najemcą, który jest konsumentem (tj. osobą fizyczną, która zawiera i wykonuje umowę najmu niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) jak i z Najemcą, który nie jest konsumentem, a zawiera i wykonuje umowę najmu związaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 2.

Najemca używać będzie Przedmiotu Najmu zgodnie z instrukcjami udzielonymi mu przez wynajmującego i zgodnie z przeznaczeniem Przedmiotu Najmu oraz jego właściwościami.

§ 3.

1. Najemca niebędący konsumentem zobowiązuje się używać Przedmiotu Najmu z należytą starannością i odpowiadać będzie przed wynajmującym za wszelkie szkody, jakie powstaną w Przedmiocie Najmu z przyczyn nie leżących po stronie wynajmującego (Najemca odpowie w szczególności za szkody powstałe z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub osób, którymi posługiwał się on będzie w związku z niniejszą umową – pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy itp.). Najemca jest zobowiązany przede wszystkim należycie zabezpieczyć Przedmiot Najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą przez cały czas trwania najmu.

2. Najemca będący konsumentem zobowiązuje się używać Przedmiotu Najmu z należytą starannością oraz zabezpieczyć Przedmiot Najmu przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą przez cały czas trwania najmu. Najemca będący konsumentem może odpowiadać wobec wynajmującego za szkody powstałe w Przedmiocie Najmu na zasadach określonych przepisami prawa, w szczególności art. 471 Kodeksu Cywilnego (zgodnie z którym Najemca może być obowiązany do naprawienia szkody, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Najemca odpowiedzialności nie ponosi).

3. Wynajmujący zastrzega możliwość uzależnienia zawarcia Umowy Najmu i wydania Przedmiotu Najmu od wpłacenia przez Najemcę kaucji na zabezpieczenie odszkodowania za utratę lub uszkodzenie Przedmiotu Najmu. Wysokość kaucji będzie każdorazowo przez Strony uzgadniana przed zawarciem umowyi zostanie wskazana w dokumencie UWSF. Wynajmujący wskazuje, że:

a) w przypadku Najemcy niebędącego konsumentem kaucja zostanie zwrócona Najemcy dopiero po zwrocie Przedmiotu Najmu w stanie i w sposób zgodny z niniejszym dokumentem, UWSF oraz przepisami i po całkowitym rozliczeniu wszystkich umów Najemcy,

b) w przypadku Najemcy będącego konsumentem kaucja zostanie zwrócona Najemcy po zwrocie Przedmiotu Najmu. Jeżeli
zwrócony Przedmiot Najmu będzie znajdować się w stanie pogorszonym w stosunku do stanu z chwili wydania Przedmiotu
Najmu, Wynajmujący może wskazać Najemcy, jaką wartość przedstawiają uszkodzenia Przedmiotu Najmu. Za
zgodą Najemcy będącego konsumentem Wynajmujący może potrącić tę wartość z kwoty kaucji i zwrócić Najemcy pozostałą
część kaucji. Przy braku zgody Najemcy na potrącenie, Wynajmujący zwróci całą kwotę kaucji, zaś wartość uszkodzeń
Przedmiotu Najmu może dochodzona od Najemcy (w tym na drodze postępowania sądowego). Wynajmujący wyjaśnia,
że stan pogorszony Przedmiotu Najmu nie będzie obejmować takiego zużycia Przedmiotu Najmu, które jest wynikiem
prawidłowego jego używania. Jeśli potrącona przez Wynajmującego kwota kaucji nie pokryje wartości uszkodzeń Przedmiotu
Najmu, Wynajmujący ma prawo domagać się od Najemcy pokrycia pozostałej szkody na zasadach określonych
w ust. 2 powyżej,

c) jeżeli Najemca będący konsumentem nie zwróci Przedmiotu Najmu w terminie zgodnym z umową,
Wynajmujący wezwie Najemcę na piśmie do wydania Przedmiotu Najmu w terminie 7 dni
z zagrożeniem, że brak zwrotu Przedmiotu Najmu może oznaczać zatrzymanie przez Wynajmujący kaucji i zaliczenie jej na poczet wartości Przedmiotu Najmu. Po bezskutecznym upływie terminu Wynajmujący ponowi wezwanie do wydania Przedmiotu Najmu w terminie 7 dni z zagrożeniem, że brak zwrotu Przedmiotu Najmu może oznaczać zatrzymanie przez Wynajmujący kaucji. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Wynajmujący zatrzyma kaucję, zaś od Najemcy może dochodzić zapłaty tej wartości Przedmiotu Najmu, która nie znalazła pokrycia w kaucji.

§ 4.

1. W odniesieniu do Najemców niebędących konsumentami przyjmuje się, że w przypadku utraty, w tym zagubienia lub kradzieży Przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązany jest do zwrotu wartości odtworzeniowej sprzętu w terminie 7 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. Wartość odtworzeniowa to aktualna cena takiego samego urządzenia jak Przedmiot Najmu. Na poczet należności Najemcy, Wynajmujący ma prawo zaliczyć (potrącić) kaucję uiszczoną przez Najemcę.

2. W odniesieniu do Najemców niebędących konsumentami przyjmuje się, że w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mechanicznego Przedmiotu Najmu, Najemca zobowiązany jest do pokrycia całkowitych kosztów naprawy i ich zapłaty na rzecz Wynajmującego w terminie 7 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. Gdy Wynajmujący uzna, że sprzęt nie nadaje się do naprawy, Najemca zwróci jego wartość odtworzeniową (ustaloną zgodnie z ust. 1 powyżej), zgodnie z wystawioną przez FJ notą obciążeniową, w terminie 7 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. Wynajmujący zastrzega, że przysługuje mu prawo oparcia noty obciążeniowej na wycenie kosztów naprawy Przedmiotu Najmu dokonanej przez autoryzowany serwis wybrany przez Wynajmującego.

3. O zdarzeniach określonych w ust. 1 i 2 Najemca powiadomi na piśmie w terminie 3 dni od zdarzenia, a w wypadku kradzieży Najemca ma też obowiązek zawiadomić o tym organy ścigania. Do czasu zawiadomienia organów ścigania o kradzieży, Wynajmujący naliczać będzie Najemcy wynagrodzenie za najem Przedmiotu Najmu wg stawek dobowych.

4. W odniesieniu do Najemców będących konsumentami przyjmuje się, że w przypadku utraty, w tym zagubienia lub kradzieży Przedmiotu Najmu, a także w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mechanicznego Przedmiotu Najmu, Najemca może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za szkody doznane z tego tytułu. Najemca może odpowiadać za szkody na zasadach określonych przepisami prawa, w szczególności art. 471 Kodeksu Cywilnego (zgodnie z którym Najemca może być obowiązany do naprawienia szkody, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które Najemca odpowiedzialności nie ponosi). Za zgodą Najemcy, na poczet pokrycia swoich szkód, o których mowa w tym ustępie, może zaliczyć (potrącić) kaucję uiszczoną przez Najemcę, Wynajmujący może dochodzić od Najemcy zapłaty tej wartości Przedmiotu Najmu, która nie znalazła pokrycia w kaucji.

5. O zdarzeniach określonych w ust. 4 Najemca będący konsumentem niezwłocznie i na piśmie powiadomi Wynajmującego.
W wypadku kradzieży Najemca ma też obowiązek zawiadomić o tym organy ścigania. Do czasu zawiadomienia organów ścigania o kradzieży, Wynajmujący naliczać będzie Najemcy wynagrodzenie za najem Przedmiotu Najmu wg stawek dobowych naliczanych do doby poprzedzającej dobę zawiadomienia organów ścigania o kradzieży Przedmiotu Najmu.

§ 5.

1. W stosunku do Najemców niebędących konsumentami, Wynajmujący zobowiązuje się do dokonywania napraw tych usterek Przedmiotu Najmu, które nie zostały wywołane przez Najemcę lub osoby, za pomocą których wykonywał on jakiekolwiek czynności lub działania faktyczne z udziałem Przedmiotu Najmu. Najemca dostarczy Przedmiotu Najmu na własny koszt i ryzyko. Termin naprawy uzależniony będzie od posiadania odpowiednich części zamiennych oraz charakteru Przedmiotu Najmu, rodzaju napraw i sposobu ich dokonania. O usterkach Najemca zobowiązany jest informować niezwłocznie w formie pisemnej. Jeśli niezdatność Przedmiotu Najmu do umówionego użytku wynikła z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego, to od okresu najmu odejmować się będzie czas naprawy Przedmiotu Najmu liczony od chwili dostarczenia go, do chwili odbioru Przedmiotu Najmu przez Najemcę.

2. W zakresie umów z Najemcami niebędącymi konsumentami Wynajmujący jest uprawniony do dokonywania w czasie trwania najmu napraw, zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych Przedmiotu Najmu, które uzna za niezbędne dla utrzymania Przedmiotu Najmu w należytym stanie. Najemca niebędący konsumentem ma obowiązek dostarczyć Wynajmujący na własny koszt Przedmiot Najmu niezwłocznie po otrzymaniu od wynajmującego oświadczenia o potrzebie dostarczenia przez Najemcę Przedmiotu Najmu. Za czas przeprowadzania przez Wynajmujący napraw, zabiegów konserwacyjnych i kontrolnych Przedmiotu Najmu Najemca nie ponosi opłat z tytułu czynszu najmu. Wynajmujący nie odpowiada za żadne szkody Najemcy niebędącego konsumentem ani innych osób, które mogłyby powstać w związku z dostarczeniem przez Najemcę Przedmiotu Najmu do Wynajmującego lub w związku z brakiem możliwości korzystania przez Najemcę z Przedmiotu Najmu przez czas trwania jego napraw, zabiegów konserwacyjnych lub kontrolnych.

3. W stosunku do Najemców będących konsumentami Wynajmujący zobowiązuje się do wydania i utrzymywania Przedmiotu Najmu w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały czas trwania umowy najmu. Dodatkowo, przewiduje się, że:

a) Najemca zobowiązany jest niezwłocznie informować Wynajmującego w formie pisemnej o usterkach Przedmiotu Najmu,

b) Najemca jest zobowiązany dostarczyć Przedmiot Najmu nieprzydatny do umówionego użytku do miejsca, w którym Przedmiot Najmu został Najemcy wydany lub do miejsca, w którym Przedmiot Najmu miał być przez Najemcę zwrócony po zakończeniu umowy. Dostarczenie przez Najemcę Przedmiotu Najmu do Wynajmującego odbywa się na jego koszt,

c) termin naprawy Przedmiotu Najmu uzależniony będzie od posiadania odpowiednich części zamiennych oraz charakteru
Przedmiotu Najmu, rodzaju napraw i sposobu ich dokonania,

d) o wyniku naprawy Przedmiotu Najmu, Wynajmujący poinformuje Najemcę niezwłocznie, w formie pisemnej lub wiadomością e-mail (zgodnie z § 13). Koszt wydania Przedmiotu Najmu Najemcy,

e) za czas trwania nieprzydatności Przedmiotu Najmu do umówionego użytku (tj. czas trwania wad, w tym czas ich naprawy)
Najemca nie będzie ponosić opłat z tytułu czynszu najmu (chyba, że w chwili zawarcia umowy wiedział o wadach Przedmiotu
Najmu),

f) utrzymywanie przez Wynajmującego Przedmiotu Najmu nie obejmuje ponoszenia drobnych nakładów połączonych ze zwykłym używaniem Przedmiotu Najmu. Te nakłady obciążają Najemcę,
g) gdyby Przedmiot Najmu uległ zniszczeniu z powodu okoliczności, za które Wynajmujący nie odpowiada, Wynajmujący nie ma obowiązku przywrócenia stanu poprzedniego (tj. wydania Przedmiotu Najmu przydatnego do umówionego użytku). W takim przypadku umowa najmu wygasa, zaś Najemca może ponosić względem Wynajmującego odpowiedzialność odszkodowawczą za zniszczenie Przedmiotu Najmu na zasadach określonych w § 4.

§ 6.

1. Wraz z upływem umówionego okresu najmu Najemca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Przedmiot Najmu. Jeżeli zwrot Przedmiotu Najmu ma odbywać się w innym miejscu niż w miejscu jego pobrania przez Najemcę, Najemca zobowiązany jest uprzednio uzgodnić pisemnie z Wynajmującym miejsce i termin zwrotu Przedmiotu Najmu. Przedmiot Najmu powinien być zwrócony w takim stanie, w jakim został on wynajęty (w stanie niepogorszonym), z uwzględnieniem jego zużycia będącego wynikiem prawidłowego używania.

2. Nie dokonanie przez Najemcę niebędącego konsumentem zwrotu Przedmiotu Najmu w stanie i w sposób określony w ust.1 powyżej oznacza, iż Najemca zobowiązany będzie do zapłaty czynszu określonego w niniejszej umowie do czasu przywrócenia przez niego Przedmiotu Najmu do właściwego stanu. Oznacza to, że czas trwania najmu i okres ponoszenia czynszu upłyną z chwilą oddania Przedmiotu Najmu w stanie i w sposób zgodny z ust. 1 powyżej. Obowiązek ponoszenia przez Najemcę czynszu nie uchybia obowiązkowi wydania Przedmiotu Najmu lub jego równowartości.

3. W przypadku Najemcy niebędącego konsumentem, dla skutecznego zwrotu Przedmiotu Najmu, konieczne będzie pisemne
potwierdzenie przyjęcia Przedmiotu Najmu. Jeśli Przedmiot Najmu został w trakcie najmu utracony, za zakończenie umowy najmu uważa się dzień wpłaty przez Najemcę niebędącego konsumentem kwoty, na którą została wystawiona nota obciążeniowa. Przez czas trwania umowy najmu będzie naliczany ustalony przez strony czynsz najmu.

4. Najemca ma obowiązek zwrócić Przedmiot Najmu po uprzednim usunięciu z niego wszelkich materiałów i treści (np. plików, fotografii), które zostały na nim zapisane w czasie trwania umowy najmu. zastrzega, że wszelkie treści i materiały, które nie zostaną usunięte, będą przez Wynajmującego usuwane niezwłocznie po przyjęciu zwróconego Przedmiotu Najmu i bez zaznajamiania się z ich zawartością. Wynajmujący zastrzega, że nie odpowiada w żadnym zakresie za zawartość materiałów i treści zapisanych w Przedmiocie Najmu.

§ 7.

Czynsz uiszczany będzie wraz z kaucją przed podjęciem sprzętu. W przypadku przedłużenia umowy najmu czynsz za przedłużony okres najmu będzie płatny w terminie 3 dni od przedłużenia umowy najmu. W przypadku nie uiszczenia czynszu w terminie wynikającym z postanowień niniejszej umowy, Najemca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Wynajmującego dodatkowo odsetek umownych liczonych za okres opóźnienia w zapłacie czynszu równym dwukrotności wysokości odsetek ustawowych ustalonych zgodnie z art. 359 § 2 Kodeksu Cywilnego. W odniesieniu do Najemcy niebędącego konsumentem, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami dochodzenia od Najemcy należności wynikających z niniejszej umowy – do kosztów tych należeć będzie w szczególności wynagrodzenie kancelarii prawnych lub firm windykacyjnych, którym Wynajmujący zleci dochodzenie roszczeń od Najemcy. Wszelkie należności przysługujące Wynajmującemu od Najemcy niebędącego konsumentem będą przez niego płatne niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od wezwania do ich zapłaty. Najemcy będący konsumentami mogą być zobowiązani do poniesienia dodatkowych kosztów związanych z dochodzeniem od nich należności jedynie wówczas, gdy przewidują to przepisy prawa.

§ 8.

1. Najemca nie będący konsumentem nie może bez zgody Wynajmującego przelać swoich praw i obowiązków z umowy najmu na osobę trzecią.

2. Najemca nie może oddać Przedmiotu Najmu osobie trzeciej do bezpłatnego używania lub w podnajem bez uprzedniej, pisemnej zgody Wynajmującego. W przypadku oddania Przedmiotu Najmu w podnajem lub do używania innej osobie bez pisemnej zgody Wynajmującego, ma prawo wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym (§ 9 ust. 1 lit. b poniżej). Najemca niebędący konsumentem będzie odpowiedzialny wobec Wynajmującego także za przypadkową utratę lub uszkodzenie Przedmiotu Najmu. Najemca będący konsumentem może odpowiadać za przypadkową utratę lub uszkodzenie Przedmiotu Najmu na zasadach określonych w § 4 powyżej.

3. Najemca nie może bez uprzedniej, pisemnej zgody czynić w Przedmiocie Najmu żadnych zmian sprzecznych z umową, z jego przeznaczeniem lub właściwościami.

4. Najemca nie może używać Przedmiotu Najmu w żadnym celu sprzecznym z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

§ 9.

1. Wynajmujący uprawniony jest do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
a) Najemca używa przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub jego przeznaczeniem i mimo upomnienia nie zaprzestaje używać go w taki sposób,

b) Najemca oddał przedmiot najmu w podnajem lub do bezpłatnego używania osobom trzecim, bez uprzedniej pisemnej zgody,

c) Najemca zaniedbuje przedmiot najmu do tego stopnia, że naraża go na utratę lub uszkodzenie,

d) a w odniesieniu do umowy najmu zawartej z Najemcą niebędącym konsumentem także w przypadku, jeżeli Najemca nie
będący konsumentem nie dokonał pełnej płatności za czynsz lub kaucję.

2. Najemca będący konsumentem jest uprawniony do wypowiedzenia umowy najmu ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
a) Przedmiot Najmu w chwili jego wydania Najemcy miał wady, które uniemożliwiają Najemcy przewidziane w umowie używanie tego przedmiotu,

b) Przedmiot Najmu ma wady, które powstały już po wydaniu Przedmiotu Najmu Najemcy, i które uniemożliwiają Najemcy
przewidziane w umowie używanie tego przedmiotu, zaś Wynajmujący mimo otrzymanego upomnienia nie usunął ich w odpowiednim czasie,
c) Przedmiot Najmu ma wady, które uniemożliwiają Najemcy przewidziane w umowie używanie tego przedmiotu i są to wady, które nie dadzą się usunąć, chyba że w chwili zawarcia Umowy Najemca wiedział o wadach. W takim przypadku nie przysługuje mu prawo wypowiedzenia umowy.

§ 10.

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, w razie ewentualnego sporu na tle stosunków wynikających z powyższej umowy strony postanawiają poddać go rozstrzygnięciu przez sąd powszechny miejscowo właściwy wg siedziby Wynajmującego.

2. W przypadku, gdy Najemcą jest konsument, wszelkie spory związane z wykonywaniem umowy najmu mogą być poddane pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według przepisów kodeksu postępowania cywilnego. Wynajmujący wskazuje, że w zależności od charakteru sprawy uzasadniona może być właściwość miejscowa kilku różnych sądów powszechnych (według wyboru osoby wszczynającej postępowanie sądowe).

§ 11.

Integralną częścią niniejszej umowy stanowi instrukcja obsługi i eksploatacji Przedmiotu Najmu, z którą Najemca się zapoznał i oświadcza, że ją zrozumiał i zobowiązuje się przestrzegać. W przypadku Najemcy niebędącego konsumentem, skutki uszkodzeń, awarii i strat Przedmiotu Najmu powstałe przez nieprzestrzeganie w/w instrukcji oraz zasad BHP będą obciążały Najemcę. W odniesieniu do tych Najemców Wynajmujący zastrzega sobie prawo oceny technicznej zwróconego przez Najemcę Przedmiotu Najmu przez biegłego wyznaczonego przez producenta sprzętu, którego ocena techniczna będzie wiążąca dla ustalenia przyczyn uszkodzenia Przedmiotu Najmu. W przypadku Najemców będących konsumentami, ich odpowiedzialność za uszkodzenia, awarie i straty w Przedmiocie Najmu jest określona w § 4 powyżej.

§ 12.

1. Z zastrzeżeniem ustępu 2 poniżej, wyłącznie Najemca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody osób trzecich (na osobie lub mieniu) powstałe wskutek używania przedmiotu najmu przez Najemcę lub osoby trzecie, którym Najemca powierzył, udostępnił lub pozostawił przedmiot najmu..

2. Najemca będący konsumentem może ponosić odpowiedzialność za szkody osób trzecich (na osobie lub mieniu) powstałe wskutek używania przedmiotu najmu przez Najemcę lub osoby trzecie, którym Najemca przedmiot najmu powierzył lub pozostawił, na zasadach określonych przepisami polskiego prawa, w szczególności przepisami Kodeksu Cywilnego o odpowiedzialności odszkodowawczej (art. 415 i następne).

§ 13.

Sprawy nie unormowane niniejszą umową będą rozstrzygane zgodnie z przepisami polskiego porządku prawnego, w tym z przepisami Kodeksu Cywilnego. Wszelkie uzupełnienia, zmiany lub wypowiedzenie umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Wszelkie oświadczenia Stron związane z uzgodnieniem terminu i miejsca zwrotu sprzętu oraz przestojem sprzętu spowodowanego jego naprawą, konserwacją lub wymianą przedmiotu najmu dokonywaną przez Wynajmującego Strony mogą składać sobie wzajemnie w formie e-mailowej, pod warunkiem, że wcześniej obie Strony określą swoje adresy e-mailowe w zamówieniu lub w UWSF. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że brak takiego określenia adresów e-mailowych oznacza, że Strony składają sobie wzajemnie oświadczenia wyłącznie w formie pisemnej.

§ 14.

Wydanie Przedmiotu Najmu następuje z chwilą zawarcia umowy wynajmu sprzętu fotograficznego. Dokumentem wydania Przedmiotu Najmu jest UWSF.